آموخته ها

آموخته ها............
 آموخته ام که وقتی عاشقم ، عشق در ظاهرم نیز نمایان می شود.
 آموخته ام که عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت .
 آموخته ام که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشقش شویم .
 آموخته ام که این عشق است که زخم ها را شفا میدهد ، نه زمان .
 آموخته ام که تنها کسی مرا شاد میکند ، که بمن میگوید « تو مرا شاد کردی »
 آموخته ام که گاهی مهربان بودن بسیار مهمتر از درست بودن است .

خیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطل
 آموخته ام که مهم بودن خوبست ولی خوب بودن مهمتر است .
 آموخته ام که هرگز نباید به هدیه ای که از طرف کودکی داده میشود « نه » گفت .
 آموخته ام که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمکش نیستم ، دعا کنم .
 آموخته ام که زندگی جدیست ولی ما نیاز به «دوستی» داریم که لحظه‌ای با او از جدی   بودن دور باشیم .  
 اموخته ام که تنها چیزی که یک شخص میخواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او و قلبی برای فهمیدنش.
 آموخته ام که زیر پوست سخت همه افراد کسی وجود دارد که خوشحال شود و دوست داشته باشد.

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

 آموخته ام که خدا همه چیز را در یک روز نیافرید ، پس من چگونه میتوانم همه چیز را در یک روز بدست آورم .
 آموخته ام که چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد.
 آموخته ام که وقتی با کسی روبرو میشویم ، انتظار لبخندی از سوی ما دارد.
 آموخته ام که لبخند ارزانترین راهی است که میتوان با آن نگاه را وسعت بخشید .
 آموخته ام که باد با چراغ خاموش کاری ندارد.
 آموخته ام که به چیزی که دل ندارد نباید دل بست .

مژهمژهمژهمژهمژهمژهمژهمژهمژهمژه

 آموخته ام که خوشبختی جستن آن است نه پیدا کردن آن .
آموخته ام که قطره دریاست ، اگر با دریاست .

                 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
حامد

آموخته ام که سلام دروازه مهربونی است ، سلام ات را خوردی جلب !!! اگه داخل پست ها اول سلام و احوال پرسی کنی ، یه خبری بدی ، یه چیز جالب بگی بعد شروع کنی عالی تر میشه ، از دوستان خواننده هم یه سوال به عنوان نظر بپرس تا نظر بدهند.